GFI Faxmaker service crashing- faulting module gfi_log.dll