Auto-Whitelist Entries Do Not Show in the Whitelist Properties